Strona internetowa korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w Polityce Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej szczegółów znajdziesz w polityce Cookies.
 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Wszyscy klienci, korzystający z wyjazdów organizowanych przez TOURIST POLSKA, zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych oraz Umową o świadczenie usług turystycznych  ubezpieczeni są w

 

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. na podstawie :

 

UMOWY GENERALNEJ nr 7582  

Zobowiązująca do zwierania ubezpieczenia w związku imprezami turystycznymi za granicą z dnia 09.12.2009 (link)


UMOWY GENERALNEJ nr 7582 

Zobowiązująca do zwierania ubezpieczenia w związku imprezami turystycznymi w Polsce z dnia 09.12.2009 (link)

 

 

SUMY UBEZPIECZEŃ występują w dwóch wariantach:

 

I - STANDARD zawarty w cenie imprezy

II - ROZSZEZONY dostępny za dopłatą

 

 

IMPREZY TURYSTYCZNE ORGANIZOWANE W POLSCE

Ubezpieczenie

Wariant STANDARD

Wariant ROZSZEŻONY

NWS

(śmierć w następstwie NNW)

2500,00 PLN

7500,00 PLN

NWI

(inwalidztwo w następstwie NNW)

5000,00 PLN

15000,00 PLN

NWU

(uszczerbek w następstwie NNW)

5000,00 PLN

15000,00 PLN

płatność za wariant

zawarty w cenie imprezy

dostępny za dopłatą

 

 

IMPREZY TURYSTYCZNE ORGANIZOWANE W EUROPIE

Ubezpieczenie

Wariant STANDARD

Wariant ROZSZEŻONY

KL + ASS

Koszty leczenia wraz z Assistanse

10 000,00 Euro

50 000,00 Euro

NNW

Następstwa Nieszczęśliwych

Wypadków

2 000,00 Euro

5 000,00 Euro

BP

Bagaż Podróżny

200,00 Euro

1 000,00 Euro

CP

Choroby przewlekłe

dostępny za dopłatą

zawarty w cenie

OC

Odpowiedzialność cywilna związana z uprawianiem narciarstwa, windsurfingu i jego pochodnymi

-------

50 000,00 Euro

SS

Sprzęt Sportowy

-------

1 000,00 Euro

płatność za wariant

zawarty w cenie imprezy 

dostępny za dopłatą

 

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

 

 

Centrum Alarmowe INTER PARTNER ASSISTANCE

tel: + 48 22 575 90 80

fax: + 48 22 575 90 82

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

 

Koszty leczenia nie przekraczające kwoty 100 EURO ubezpieczony pokrywa indywidualnie, a następnie na podstawie rachunków i innych wymaganych dokumentów otrzymuje zwrot kosztów w Polsce. Obowiązuje franczyza redukcyjna w wysokości 20 EUR, o która pomniejszona jest kwota odszkodowania wypłacanego w przypadku rachunków opłaconych gotówkowo przez AXA TUiR S.A.

 

 

POSTĘPOWANIE W RAZIE NAGŁEGO ZACHOROWANIA LUB NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

 • Niezwłoczne uzyskanie opieki lekarskiej
 • Zawiadomienie pilota lub rezydenta oraz centralę alarmową Inter Partner Assistance
 • Zabezpieczenie dowodów nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania oraz wydatków na koszty leczenia, zakup leków, środków opatrunkowych i innych wydatków
 • Uzyskanie potwierdzenia zajścia szkody podpisane przez pilota lub rezydenta
 • Klient zwalnia lekarzy leczących go w kraju i za granicą z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej, oraz zezwala na udostępnienie dokumentacji z przebiegu leczenia.

 

POSTĘPOWANIE W RAZIE SZKODY BAGAŻOWEJ

 • Zgłosić szkodę obsłudze ośrodka, kierownictwu hotelu, przewoźnikowi itp. i uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów z podaniem ich wartości, w przypadku gdy ubezpieczony bagaż znajdował się pod opieką Ubezpieczonego w czasie jazdy środkiem komunikacji publicznej lub w miejscu zamieszkania
 • Zawiadomić policję i uzyskać pisemne potwierdzenie zgłoszenia kradzieży z włamaniem wraz z wykazem utraconych przedmiotów z podaniem ich wartości; w przypadku utraty bagażu podczas transportu lotniczego koniecznym jest posiadanie protokołu zgłoszenia szkody na lotnisku wraz z biletem i wywieszką bagażową

                                              

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

 

Zalecamy Państwu dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej, oferowane przez firmę AXA TUiR S.A. Umowa ubezpieczenia może być zawarta w terminie najpóźniej do 2 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej (wpłaty całości lub części - zaliczki). W przypadku gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej jest mniej niż 30 dni, umowę ubezpieczenia można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej. Informacje jakie zdarzenia objęte są umową ubezpieczenia oraz pozostałe warunki dostępne są w biurach sprzedających ofertę Tourist Polska.

 

 

Koszty ubezpieczenia

Ubezpieczenie

Stawka składki

KRIT

3,5 % wartości imprezy>

 

1) Sumę ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej stanowi cena imprezy turystycznej.

2) Odpowiedzialność Towarzystwa ograniczona jest sumą ubezpieczania o której mowa w punkcie.1) z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Towarzystwa na jedną osobę nie przekracza kwoty 4000 euro

 

Ubezpieczenie - choroby przewlekłe

Klient cierpiący na chorobę mającą długotrwały przebieg, trwający zwykle miesiącami lub latami, leczoną w sposób stały lub okresowy zobowiązany jest zgłosić niniejszy fakt oraz opłacić dodatkowa składkę ubezpieczeniową.

 

 

DODATKOWE DOKUMENTY

 • Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu
 • Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą
 • Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego
 • Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Tabela nr 2 - Ocena trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku